عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

مهمترین عامل در موفقیت سازمان امور مالیاتی بهره مندی از سرمایه های انسانی مجرب، سالم و متعهد می باشد.

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
مهمترین عامل در موفقیت سازمان امور مالیاتی بهره مندی از سرمایه های انسانی مجرب، سالم و متعهد می باشد. PDF چاپ نامه الکترونیکمهمترین عامل در موفقیت سازمان امور مالیاتی بهره مندی از سرمایه های انسانی مجرب، سالم و متعهد می باشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور در جمع مسئولین و کارکنان دادستانی انتظامی خراسان رضوی و جنوبی  که در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار گردید اظهار داشت: سلامت اداری مهمترین اصل در نظام مالیاتی است. محمد حسن بازیاردر ادامه با اشاره به اینکه بر اساس اصل 91 قانون خدمات کشوری مواردی از جمله اخاذی، سوء استفاده از موقعیت شغلی و ...جرم محسوب شده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد خاطر نشان کرد :مهمترین وظیفه دستگاههای نظارتی سازمان امور مالیاتی آسیب شناسی و پیش گیری از تخلفات است لذا ما با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله بازرسیهای مستمر و موردی احتمال بروز تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم. وی در ادامه  افزود: در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری هدف اصلی قانون گذار شناسائی نقاط حساس و خطرآفرین می باشد و بر اساس اختیارات حاصل از این ماده قانونی که بر آن تاکید شده است، مدیر دستگاه قادر خواهد بود در صورت کشف و یا مواجهه با تخلف با برخورد سریع و به موقع از اشاعه و گسترش فساد در دستگاه اجرائی جلوگیری نمایند. محمد حسن بازیار نقش آموزش را در پیش گیری از تخلفات بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و افزود: پس از شناسایی نقاط آسیب پذیر از طریق آموزش های مستمر و مفید می توان تاحد زیادی از بروز تخلفات جلوگیری نمود.مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشوردر خاتمه مهمترین عامل موفقیت سازمان را بهره مندی از سرمایه های  انسانی باانگیزه متعهد وصادق دانست که می توانند ضمن ارتقاء سلامت اداری ، موجبات تقویت اعتماد جامعه به این سازمان را فراهم نمایند..


آخرین بروزرسانی درپنجشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶