عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

دانستنیهای مالياتی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
دانستنیهای مالياتی PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 دا نستنیهای مالیاتی

ماليات عبارت است از قسمتي از در آمد يا ثروت افراد كه به منظور پرداخت بخشي از هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشور به موجب قانون به وسيله دولت وصول مي شود به عبارت ديگر براي دوام وقوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعي توسط دولت هر يك از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مكلفند بهاي قسمتي از اين خدمات را به عنوان ماليات به دولت بپردازد و در اين مشاركت جمعي براي رسيدن به رشد و توسعه و رفاه و كرامت انساني سهيم باشند.2-هدف از وصول ماليات چيست؟

هر دولتي براي اداره جامعه نيازمند امكانات مالي است تا بتواند وظايفي را كه از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبي انجام دهد.

عمده ترين اين وظايف عبارتند از :

1-حفظ استقلال و تماميت كشور از طريق تامين وسايل و تجهيزات دفاعي استقرار و اداره نيروهاي نظامي و انتظامي.

2-ايجاد و توسعه راه هاي ارتباطي و وسايل حمل ونقل.

3-تامين بهداشت.آب.برق.مخابرات و ساير وسايل ارتباطي جمعي براي عموم.

4-تامين آموزش در همه سطوح.

5-تامين قوه قضائيه براي حل و فصل دعاوي واستقرار امنيت اجتماعي.

6-تامين مايحتاج عمومي افراد جامعه در يك سطح قابل قبول.

7-تامين زير ساخت هاي اقتصادي و صنايع مادر و كليدي براي ايجاد زمينه هاي تو ليد و اشتغال و تعادل اقتصادي.

8-تقويت روح بررسي تحقيق از طرح تاسيس مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و حمايت و تشويق محققان.

9-تامين خود كفايي در علوم و فنون. صنعت و كشاورزي.

10-تامين خدمات و حمايت هاي مالي درجهت بر خورداري از تامين اجتماعي. باز نشستگي. بيكاري. پيري و از كار افتادگي و تامين خدمات درماني و بهداشتي به صورت بيمه همگاني و فراهم آوردن موجبات داشتن مسكن متناسب با خانواده ها.

بنابراين ملاحظه مي شود كه دولت براي دستيابي به اهداف خود براي پاسخگويي به نياز هاي جامعه كه به شمعه اي از آن اشاره شد نيازمند منابع مالي است امروز در كليه كشورها صاحب نظران مسائل اقتصادي بهترين منبع تامين هزينه هاي دولت را ماليلت مي دانند. زيرا علاوه بر آن كه اتكا دولت را به منابع خدادادي مثل نفت كه يك ثروت ملي و متعلق به نسل هاي آينده نيز هست ، كم ميكند. يك شور واشتياق ملي براي مشاركت در امور كشور در آحاد افراد جامعه ايجاد ميكند.3-سهم هر كس از ماليات چگونه تعيين مي شود؟

يكي از اصول وضع ماليات قدرت پرداخت افراد است يعني كساني كه از در آمد و ثروت بيش تري برخوردارند بايد ماليات بيش تري بپردازند. زيرا اين افراد از خدمات و امكانات و مواهب جامعه بيش تر استفاده مي كنند و در آمد و ثروتي را كه كسب مي كنند مديون امكانات و خدمات اجتماعي است كه دولت ارائه مي كند.4-نرخ تصاعدي ماليات چيست؟

براي نيل به عدالت مالياتي براي وصول ماليلت از در آمد هاي بالا تر از نرخ هاي تصاعدي ماليات استفاده مي شود و با افزايش سطح در آمد سالانه نرخ مالياتي نيز افزايش مي يابد. در ماده131 قانون ماليات هاي مستقيم(اصلاحي) مصوب 27 بهمن 1380 ترخ ماليات بر در آمد در منابع مختلف به صورت تصاعدي و به شرح زير است:

تا30ميليون ريال در آمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 در صد.

تا100 ميليون ريال در آمد مشمول ماليلت سالانه نسبت به مازاد 30 ميليون ريال به نرخ 20 درصد

تا250ميليون ريال در آمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال به نرخ 25در صد

تا يك ميليارد ريال در آمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون ريال به نرخ 30در صد

به مازاد يك ميليارد ريال(00/000./000/1) در آمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35 در صد.5-قراين مالياتي چيست؟

قرينه يا پايه مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص در آمد مشمول ماليات به طريق علي الراس ملاك و ماخذ اعمال ضريب مالياتي براي محاسبه در آمد مشمول ماليات قرار مي گيرد.

اين قراين عبارتند از:

1-خريد سالانه

2-فروش سالانه

3-در آمد ناويژه

4-ميزان توليد در كارخانجات

5-جمع وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عايد دفاتر اسناد رسمي مي شود

6-ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب.6-ضرايب مالياتي چيست؟

ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد كه حاصل آن ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس در آمد مشمول ماليات كه ماخذ اعمال نرخ ماليات قرار مي گيرد.7-ضريب مالياتي چگونه تعيين مي شود؟

براي تعيين جدول ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور بانك مركزي ونماينده شوراي مركزي اصناف نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوطه درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل و به تفيك تعيين ميكند.تصميمات اين كميسيون از طريق سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب تهيه و ابلاغ مي شود. 

روش هاي رسيدگي به شكايات مالياتي در مراجع مختلف مالياتي

 

الف- شيوه رسيدگي به شكايات مؤديان مالياتي، در مراحل مختلف در ارتباط با پرونده هاي مالياتي كه قبل از تاريخ 1/1/1381 مورد رسيدگي مالياتي قرار گيرند.

 

1- ابلاغ برگ تشخيص ماليات به مؤدي
2- در صورت اعتراض مؤدي ظرف مهلت مقرر قانوني (30 روز) به برگ تشخيص ماليات، احاله پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي.
3- ابلاغ برگ دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي با تعيين تاريخ تشكيل هيات به مؤدي مالياتي ( فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه رسيدگي هيات نبايد كمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدي وموافقت واحد مربوط)
توجه : عدم حضور مؤدي يا نماينده او، مانع رسيدگي هيات وصدور راي نخواهد بود*/
4- حضور مؤدي در تاريخمعين شده در هيات ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخيص ابلاغ شده، مستند به مدارك مثبته بصورت شفاهي ويا با تقديم لايحه اعتراضيه كتبي به هيات.
5- ابلاغ راي هيات بدوي حل اختلاف مالياتي به مؤدي.
6- در صورت اعتراض مؤدي به راي هيات بدوي ظرف يك ماه مهلت قانوني، مؤدي مكلف است حداقل 10% ماليات مبلغ مورد راي را با احتساب پرداختهاي قبلي پرداخت يا به حساب سپرده واريز وظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند.
7- ابلاغ برگ دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به مؤدي.
8- حضور مؤدي در تاريخ معين در هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر ودفاع كتبي يا شفاهي نسبت به راي هيات بدوي با ستناد مدارك ومستندات قابل قبول وقانوني.
9- ابلاغ راي هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به مؤدي (اين راي قطعي مي باشد)
10-مؤدي مي تواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اراء قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي باستناد عدم رعايت قوانين ومقررات موضوعه ويا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت كند ونقض راي وتجديد رسيدگي را تقاضا كند.
توجه: عطف به ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با الحاقات واصلاحات انجام شده در آن تا قبل از تاريخ 27/11/1380 هرگاه، شكايت از راي هيات حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي بعمل آمده باشد ومؤدي به ميزان ماليات مورد راي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد ويا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول مميز كل مالياتي باشد معرفي نمايد، راي هيات تا صدور راي شورايعالي مالياتي موقوف الاجراء مي ماند.
11-امكان شكايت مؤدي در مورد مالياتهاي قطعي شده به هيات 3 نفره منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي (هيات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم) به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي.
12-امكان شكايت مؤدي به ديوان عدالت اداري در ارتباط با تقاضاي ابطال آراء قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي، شورايعالي يا هيات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، منحصراً از حيث نقض قوانين ومقررات يا مخالفت با آنها (مستند به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري) مندرج در روزنامه رسمي شماره 10790- مورخ 18/12/1360)

توجه: عطف به ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم:
« مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت وخاج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهد شد. راي صادره قطعي ولازم الاجراء است.

 

ب – شيوه رسيدگي به شكايات مالياتي كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد ويا ساير مؤديان مالياتي كه از ابتداي سال 1381 به بعد، براي آنها برگ تشخيص ماليات صادر وابلاغ گرديده باشد.

 1- ابلاغ برگ تشخيص ماليات مؤدي
2- در صورت اعتراض مؤدي ظرف مهلت مقرر قانوني (30 روز) به برگ تشخيص ماليات، احاله پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي.
3- ابلاغ برگ دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي با تعيين تاريخ تشكيل هيات به مؤدي مالياتي (فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه رسيدگي هيات نبايد كمتر از 10روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط)
توجه: عدم حضور مؤدي يا نماينده او، مانع از رسيدگي هيات وصدور راي نخواهد بود.
4- حضور مؤدي در تاريخ معين شده در هيات حل اختلاف مالياتي ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده، مستند به مدارك قابل قبول، بصورت شفاهي ويا وسيله تقديم لايحه اعتراضيه كتبي به هيات.
5- ابلاغ راي هيات حل اختلاف مالياتي پس از رسيدگي به مؤدي (اين راي طبق تبصره 1 ماده 244 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 قطعي ولازم الاجرا مي باشد).
6- مؤدي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين ومقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالاتي شكايت ونقض راي وتجديد رسيدگي را درخواست كند.
7- هرگاه مؤدي از راي هيات حل اختلاف مالياتي، به شورايعالي مالياتي شكايت نمايد، بايستي به ميزان ماليات مورد راي وجه نقد، يا تضمين بانكي بسپرد ويا وثيقه ملكي معرفي كند، يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد معرفي نمايد، در اين صورت راي هيات حل اختلاف مالياتي تا صدور راي شورايعالي مالياتي موقوف الاجراء مي ماند.
8- امكان شكايت مؤدي در مورد مالياتهاي قطعي شده كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات، مستنداً به مدارك ودلائل كافي وتقاضاي تجديد رسيدگي به هيات 3 نفره منتخب وزي امور اقتصادي ودارائي (هيات موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم).
9- امكان شكايت مؤدي به ديوان عدالت اداري در ارتباط با تقاضاي ابطال آراء قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي، شورايعالي مالياتي، هيات مووضع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، منحصراً از حيث نقض قوانين ومقررات يا مخالفت با آنها (مستند به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري) مندرج در روزنامه رسمي شماره 10790-مورخ 18/12/1360)
توجه: طف بهماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم:
« مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت وخارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهد شد. راي صادره قطعي ولازم الاجراء است.

 

آخرین بروزرسانی دريكشنبه, ۰۸ شهریور ۱۳۸۸